Krožek

Krožek

Kdo Smo?

Krožek Anton Gregorčič – Študijski center za družbeno-politična vprašanja (v nadaljevanju Krožek) je izraz slovenske narodnostne skupnosti v Avtonomni deželi Furlaniji Julijski Krajini (v nadaljevanju FJk) in se navdihuje na vrednotah demokracije, idejnega pluralizma in krščanstva.

Namen Krožka je razvijati in poglabljati proučevanje družbenih, gospodarskih in političnih tematik, ki se nanašajo na slovenske narodne skupnost v Italiji.

Kaj delamo?

Krožek je nepridobitniškega značaja in med svoje cilje uvršča dejavnosti na področju kulture, rekreacije, vzgoje, medijev, športa, sociale in politike, s končnim namenom biti v podporo za skupno dobro in sočasnim vrednotenjem posameznika kot subjekta.

Krožek deluje še posebno na sledečih področjih:

  • nudi kulturne, rekeacijske in kadrovske dejavnosti preko prireditev, predavanj, razprav, razstav, projekciji filmov in umetniških dejavnosti, ipd.; posveča posebno pozornost vzgoji mladine preko tiskanja in širjenja informativnih biltenov, brošur in revij, s poletnimi in zimskimi študijskimi tečaji in rekreativno dejavnostjo, s študijskimi izleti, z organizacijo forumov o kinu, s predvajanjem filmov in diapozitiv, s širjenjem literature, s prirejanjem predavanj in koferenc z vzgojno in izobraževalno vsebino s pomočjo izvedencev;
  • preko založniške dejavnosti, z izdajanjem in tiskanjem publikacij, namenje društvenim članom, z namenom, da prispeva k dvigu kulturnega nivoja slovenskega prebivalstva, kar bo tudi pripomoglo k splošni kulturni rasti prebivalstva dezele FJk;
  • s širjenjem slovenske kulture med italijanskim ter furlanskim prebivalstvom in s spodbujanjem sodelovanja, spoznavanja ter integracije treh jezikovnih identitet, s posebnim poudarkom na zgodovinskem raziskovanju ter na širjenju slovenske kulture in dediščine v FJk;
  • z vzpostavljanjem in gojenjem stikov z drugimi podobnimi, ne le slovenskimi društvi in organizacijami, s širitvijo vzajemnih kulturnih pobud in drugih izmenjav;
  • z vzpostavljanjem odnosov in sklepanjem dogovorov z javnimi ustanovami za upravljanje imovin in z opravljanjem dejavnosti ter za soorganizacijo kulturnih prireditev in pobud;
  • s spodbujanjem solidarnosti, prostovoljnega dela in zdruZevrnje, s prirejanjem kulturnih in rekreacijskih pobud;
  • postavlja in upravlja okrepčevalnice ter podobna zbirališč v sklopu društvenih prostorov oz. sedeža, tud ob priliki kulturnih in rekreacijskih prireditev;
  • zasleduje cilje socialne vzajemnoosti na področju kulture in umetnosti, s podpiranjem družbenega življenja, z zaščito civilnih pravic, preko uresničevanja dejavnosti, ki so družbeno-koristne in vzgojne, ter s stalno pozornostjo za usposabljanje na področju prostovoljnega dela;
  • z opravljanjem obrobne gospodarske dejavnosti z izključnim namenom samofinanciranja.

 

Krožek/Associazione Anton Gregorčič - Drevored XX Septembra, 118 34170 Gorica - P.IVA 80007370317